I said: It’s always important to know yourself  😆

 

  •         A GISer;
  •         真的挺想去计算机系的,因为地理实在不擅长;
  • 丑人多作怪;
  • 会修电脑(汉子优先) 😎 :
  • Study @ NFLS && NJNU;
  • 对计算机天生热爱~~;
  • 相信弱基亚终能满血复活!!
  • 搞过一段时间机器人,平时也挺爱玩模拟飞行;

 

  • PS: 以上观点由我本人扮演的本人提出,与我本体无关!

  • 联系方式:tony#dreamprc.com (请把#换成@)